?>
Weavers by Jake Shadow Wolf
   Bonfire by Jake Shadow Wolf
      A secret by Jake Shadow Wolf
         A flock by Jake Shadow Wolf
            Leatherworking by Jake Shadow Wolf
               Dream by Jake Shadow Wolf
                  The morning by Jake Shadow Wolf
                     Forging by Jake Shadow Wolf
                        A sword? by Jake Shadow Wolf
                           Dreams by Jake Shadow Wolf
                              Talking by Jake Shadow Wolf
                                 forge by Jake Shadow Wolf
                                    Talking by Jake Shadow Wolf
                                       Alone at Home by Jake Shadow Wolf
                                          Another day done by Jake Shadow Wolf
                                             Stay by Jake Shadow Wolf